Regler för Lan Estrad


Definitioner:

  • Ett ”Lan Estrad”-arrangemang är något event Föreningen KUL anordnar med ”Lan Estrad” i namnet. Hädanefter används också benämningen ”Event” för detsamma.
  • Lan Estrad arrangeras av en av Föreningen KUL utsedd arrangörsgrupp, bestående av en blandning av styrelse och medlemmar i Föreningen KUL. Lan Estrad Crew är benämningen på alla som arbetar under något ”Lan Estrad”-arrangemang. Med ”Vi/Oss” åsyftas hädanefter arrangörsgruppen, om inte annat specifieras.
  • Med ”Delatagare/Köpare” åsyftas någon som köpt datorplats eller eventpass till Lan Estrad. Detta gäller köp på hemsidan såväl som köp på plats.

 


Vid köp av datorplats eller eventpass till något ”Lan Estrad”-arrangemang skall följande regler ses som ett bindande kontrakt mellan köpare och Föreningen KUL. Vid brott mot reglerna har Lan Estrad Crew rätt att avvisa regelbrytare från evenemanget med omedelbar verkan. Reglerna kan komma att ändras, varpå det är köpares ansvar att hålla sig informerad om förändringar. Eventuella förändringar skall dock alltid anslås på www.lanestrad.com

1. Allmänna regler

1.1 § Varje deltagare måste alltid följa instruktioner från Lan Estrad Crew, polis, brandkår eller annan myndighet, även om de bryter Lan Estrads regler.

1.2 § Lan Estrad är helt alkohol och drogfritt. Detta gäller deltagare, crew, gäster, artister och andra närvarande. Skulle deltagare upptäcka någon som bryter mot detta skall det omedelbart rapporteras till Lan Estrad Crew. Rökning sker enbart utomhus på angiven plats. Elektroniska cigaretter är ej tillåtna inne på Lan Estrad.

1.3 § Lan Estrad accepterar inga kränkningar över huvud taget. Kränkningar innebär bland annat, men är inte begränsat till: Hot, sexuella trakasserier, ovälkomna närmanden, nedlåtande kommentarer , hatbrott och alla typer av handlingar som bryter mot någon av de lagstiftade diskrimineringsgrunderna. Detta gäller deltagare, crew, gäster, artister och andra närvarande. Skulle deltagare upptäcka någon som bryter mot detta skall det omedelbart rapporteras till Lan Estrad Crew.

2. Bokning och betalning

2.1 § Varje datorplats gäller för en (1) person och en (1) bordsplats i storleken 80×90-100 cm. Till denna plats erbjuds ett eluttag och deltagare får ha med sig en dator med kringutrustning eller en konsoll med kringutrustning.  Till varje plats ingår också en enklare stol.

2.2 § Betald datorplats eller betalt eventpass återbetalas ej. Sjukdom eller annan oförutsedd händelse ger inte rätt till återbetalning. Problem med uppkoppling, eller elektriciteten under Lan Estrad ger ej heller rätt till återbetalning, dock åtar sig Lan Estrad Crew att sådana problem hanteras med högsta prioritet.

2.3 § Om ett event ställs in på grund av orsaker utanför arrangörsgruppens kontroll återbetalas som mest datorplatsens värde.

2.4 § Föreningen KUL ansvarar för personuppgifter som lagras vid registrering på webbplatsen. Dessa behandlas med sekretess och lämnas inte ut till tredje part utan tillåtelse. Undantag från detta är eventuella personuppgifter som PayPal efterfrågar för att möjliggöra betalning av biljetter.

3. Deltagande och säkerhet

3.1 § Allt deltagande i Lan Estrad sker på egen risk.

3.2 § Lan Estrad ansvarar inte för stölder eller andra typer av ekonomiska förluster under eventet.

3.3 § Det är starkt rekommenderat att sova och äta normalt under Lan Estrad. Sovning sker i utsatta sovsalar. I eller i närheten av sovsalar skall alla deltagare respektera sömnro.

3.4 § Lan Estrad är nötfritt. Detta innebär att inga nötter, jordnötter eller liknande får förtäras i Lan Estrads lokaler.

3.5 § Alla ägodelar ska förvaras på egen plats. På grund av brandrisken är det förbjudet att låta saker stå på gångvägar.

3.6 § Det är strängt förbjudet att stapla bord på bord. Detta gäller även stolar och annat som går att stapla.

3.7 § Det är förbjudet att placera kläder, kuddar eller andra brännbara föremål på eller i närheten av elskåp, kraftstationer eller liknande föremål/områden.

3.8 § Det är förbjudet att använda hemmagjord elektrisk utrustning. Var vänlig använd kablar och förlängningssladdar av god kvalitet. Saker som dessa av dålig kvalitet kan vara skadligt för såväl din egen datorutrustning som för Lan Estrads elsystem. Skulle detta ske kommer din utrustning att hållas avstängd tills dess att sladdarna ersatts av sådana av bättre kvalitet.

3.9 § Det är strängeligen förbjudet att ta med någon form av följande föremål: brödrost, mikrovågsugn, kaffekokare, kylskåp eller något annat som kan tänkas förbruka överdrivet mycket el, eller producera värme.

3.10 § Eld av alla dess former, så som ljus eller tändare, är förbjudet inomhus.

3.11 § Du är ansvarig för att hålla din plats såväl som omgivningen fri från skräp. Saker som dessa ökar nämligen brandrisken.

3.12 § Det är inte tillåtet att ta med sig fåtölj, soffa eller liknande. Kontorsstolar är dock tillåtet.

3.13 § Laserpekare är strängeligen förbjudet på Lan Estrad. Användande eller medtagande av laserpekare kommer resultera i att ägare såväl som användare får lämna Lan Estrad med omedelbar verkan.

4. Elektricitet och nätverk

4.1 § Det är förbjudet att medtaga och använda högtalare och/eller PA-utrustning. Deltagare ombeds använda hörlurar för att hålla ljudnivån nere. Om detta inte är möjligt är det okej att som mest använda två små datorhögtalare.

4.2 § Det är förbjudet att ansluta egen router eller liknande utrustning till Lan Estrads nätverk.

4.3 § Ifall eventuella virusattacker eller annat skadligt material sprider sig över nätverket eller till andra datorer från någon deltagares dator så kommer berörd dator behöva stängas av tills allt åtgärdats. Om man vägrar stänga av datorn vid sådant tillfälle kommer ägaren och användaren av datorn att avvisas från Lan Estrad.

4.4 § Alla deltagare skall se till att deras datorer och utrustning är ordentligt skyddade. Vi rekommenderar att man ser till att ha uppdaterat virusskydd och dylikt. Lan Estrad ansvarar inte för eventuell skada på datorutrustning som sker i samband med virus eller liknande skador.

4.5 § Varje deltagare ansvar för själv för att medtaga förgrenare för att kunna ansluta all nödvändig datorutrustning. Likaså kan det på vissa platser krävas en extra lång nätverkssladd för att nå till närmaste uttag. Lan Estrad garanterar att en tio (10) meter lång kabel är tillräckligt för alla platser.

4.6 § Det är strängt förbjudet att röra eller modifiera Lan Estrads kablar eller utrustning.

5. Övrigt

5.1 § Lan Estrad har ingen åldersgräns.

5.2 § Lan Estrad Crew och Föreningen KUL förbehåller sig rätten att publicera eventuellt bild- och videomaterial från Lan Estrad i diverse olika kanaler utan specifikt tillstånd av personer synliga i materialet.